کامرا آبسکورا(دوربین ثابت کننده تصویر)

                            دوربین ثابت کننده تصویر

قانون اصلی استفاده ازکامراآبسکوراازدوران گذشته شناخته شده اماازآن تاقرن شانزدهم

تنها به عنوان دستگاهی که قدرت تشکیل تصویری انتزاعی ازتصویراصلی راداشت استفاده

می شد.

اما نوع قابل حملی ازآن اختراع شد که می توانست تصویررابرروی کاغذ یا صفحه شیشه

ای نمایان سازد که بدین وسیله امکان تکثیر تصویر برروی صفحه دیگرمیسرمی گردید .

بنظر میرسد که ورمیر به احتمال فراوان ازاین وسیله درنقاشی منظره دلفت استفاده کرده

 است.

/ 0 نظر / 13 بازدید