زن با تنگ آب

 

 

 

 

 

 

 

 

65-1664

رنگ روغن روی بوم 45.7*40.6

موزه متروپولیتن

توان شاعرانه ورمیر، درهماهنگی کارها و ظرافت کاربرد نظم در نگاره ها یش است.

پرده هایی از زندگی روزمره،اما در شکل ایده آل، خوب اندیشیده، با تعادل و استیل تا

هر چیزی نقش خود را بخوبی ایفا کند.

صندلیها،میزها،دیوارها،نقشه ها و پنجره ها در اتاقهای ورمیر با نظم از پیش اندیشیده

قرارگرفته اند.جای اشیاءاتفاقی نیست.همانگونه که شکل،جنس ورنگشان درهماهنگی

کامل با فیگور اصلی هستند.

نور،عامل خیره کننده ای است. ورمیر حس قوی برای شکل اشیاء داشت. با استا د ی 

شفافیت فضای آرام در اینجا آنقدر مسلط است که شرح صحنه آسان نیست.اشیاء نیز

کمکی نمی کنند.نقاش توجه رابه نظم معمول محدود کرده است وچنان به تجرید نزدیک

شده که دلیل وجودی اشیاء حاضر را نمی توان توضیح داد یا توجیه کرد.

اگر زن در حال شستشوی صبحگاهی است،چرادرحال شستن دست نیست؟چراشانه و 

آینه در کنار جعبه زیورآلات قرار ندارند؟ 

معنای نقشه پشت با هفده استان چیست؟ درحالیکه تنها استا نهای جنوبی در آن دیده

میشوند؟پرسیدن در نگاه به این کارهای ورمیر ونقاشان هم عصرش طبیعی است،گرچه

گرهی گشوده نمیشود.تنها نکته ای که می دانیم ، این است که ورمیر از عوامل شمایل

شناسانه در نگاره هاش استفاده نمی کرد.دیده میشود که ورمیر ترکیب بندی را با د قت

آفریده است.روی پشتی صندلی ،سرشیر دیده میشود.صندلی در شکل نخستین کارجلوی

پرده قرار داشت و ورمیر بعد آنرا به پشت صحنه برد...با عکسبرداری کشف شده است

که نقشه درشکل نخست درست پشت سرزن بوده است.با تغییرجابه کمک رنگ خاکستری

توجه بیننده به شکل دیگری ازترکیب جلب میشود.نگاه زن به جایی است که درست در

نقطه مقابل اشیای قرار گرفته درسمت راست وجود دارند.فیگورزن هم باعقب کشاندن

صندلی که در شکل نخست جلوی پرده بود و جابجا کردن نقشه در کنار نوربردیوارخالی

جلوترآمده و برجسته تر شده است...

نورروز قوس دست زن رادنبال میکند و بازتاب ان بر روسری سپید دیده میشود.نورآن

قدر عادی است که بنظرمیرسد ازدرون خود فیگور به بیرون می تابد.رنگمایه های آبی

دامن ورنگهای نرم و روشن صورت به احساس آرامش کمک می کنند.همه این دقت و

ظرافت ورمیر،بعدها در آزمایش ماده ی رنگها نیز روشن شده است.ترکیبهای او برای

به د ست آوردن رنگ دلخواه با روشهای معمول نقاشان دیگرتفاوت داشته است. در

1887روشن شد که این یکی از کارهای ورمیر است.پیشتر دردست به دست گشتنها

به نام نقاش و نقاشان دیگر ثبت شده بود.

/ 2 نظر / 12 بازدید
فتحی

با سلام - این اثر بگمانم از دیگر کارهای ورمیر ضعیف تر است با کمی دقت میتوان فهمید که محل جمجمه باید کمی به سمت چپ جابجا شود ورمیر یک مانکن داشته که لباس را به آن میپوشانده و سپس از مدل زنده فقط برای نقاشی چهره استفاده می کرده است . شاید یکی از دلایل این اشتباه(درست نبودن اتصال جمجمه به تنه) همین باشد دستتان درد نکند برای توضیحات کاملتان- پاینده باشید