چشم اندازدلفت

چشم انداز دلفت

view of delft

61-1660

رنگ روغن روی بوم 98.5*117

موزه موریتس هاوس

ورمیرچشم اندازشهرش رااززاویه جنوب و ازآن سوی کانال اسخیschie کشیده

است.این کانال،راههای آبی روتردام،اسخیدام وبندردلفت را به هم وصل میکند.ابرهای

 تیره برپیش زمینه ودوسوی کانال ،سایه انداخته اند.

درچشم اندازدیوارها،دودروازه ی شهررا به روشنی می توان دید.یکی دروازه اسخیدام

دیگری دروازه روتردام بابرج دوگانه.درپشت آن مرکزشهرقراردارد.

چشم انداز دلفت اززمره نگاره های سخت مکان نگاری درجمهوری سرزمینهای پایین

دست جمهوری ندرلند است.

چنین مکان نگاره هایی اغلب و بدون استثناء چشم انداز گسترده شهر را ازآن سوی

رودخانه یاکانال شهررسم میکندوجزئی ازهنرنقاشی مکان نگارانه به شمارمی آیند.

نمونه های مشهوازاینگونه نقاشی چشم انداز زیریکزی اثراسیاس فان فلده است که

درموزه ی برلین نگهداری میشودیا دواثرمکان نگارانه ازچشم اندازشهردلفت درسال

1615از هندریک فروم.

چشم انداز دلفت درمیان کارهای ورمیرجای خاص دارد.ورمیرجزاین کار ونگاره کوچه

تنهابه نقش ازدرون خانه پرداخته است.حتی درکارهای ورمیرازدریچه بازشده به بیرون

وجلوه ی بیرون خانه هم نشان نیست.دریچه درنگاره های ورمیر منبع نوراست و بس.

برای این پرسش که چه انگیزه ای سبب آفریدن این کاربیرونی شده است،پاسخی وجود

ندارد.هیچ یادداشت و شرحی نیز از زمانه ی نزدیک به زیست ورمیر دراین باره وجود

ندارد.حتی روشن نیست این کاربه سفارش آفریده شده است یانه.

دربازسازی وپاکسازی روغن جلای کهنه شده ازاینکار درسال 1994، دقت ورمیردر

پرداخت نور به درستی روشن شد.چشم انداز دلفت انباشته است ازتکنیکهای گوناگون

نقاشی واستفاده اززمینه کرباس خود بوم،درجای جای پرده ورمیرباگذاشتن لایه نازک

رنگ قرمز مایل به قهوه ای وروی آن لکه گذاری باقرمز،قهوه ای وآبی به این تاثیر

دست می یافت.

اثرزبری سنگ ومواددیگر رابااستفاده از ذرات نساییده رنگ بدست می آوردکه نشان

آن ،تنها وتنها درکارهای او ازآن زمان دیده می شود.تکنیکی که پرده را ازسطح صاف

بیرون می آورد . استفاده اواز رنگ درسفال بام ها زیرآفتاب متفاوت است . سفال های

گوناگون انگاردرحال ذوب وتبدیل شدن به سطحی یکدست اند.دراینجا هم ازلایه ضخیم

رنگ استفاده شده است.

دربرج کلیسا نیزبه استفاده از ذرات نساییده ودرشت رنگ روی آورده است.ازهمه این

تکنیکها درنقش قایق سمت راست استفاده شده است . آمیزه ای از مایه های گوناگون

رنگ اخرایی وخاکستری وضربه های آزاد قلم مودررنگ گذاری سپید درچرخش قوسی

قلم که هیچ کوششی درپوشاندن آن نداشته ازروش خیس درخیس آبرنگ نیز سودجسته

است ودرکنارآن اززمینه زیر پارچه نیز استفاده کرده است.این روش برای نشان دادن

پژواک نور ازموجهای آب برقایق استفاده شده است.

به احتمال زیاد ، ورمیر درنقش این پرده از دوربین ثبت کننده تصویر یا همان کامرا

 آبسکوراسود جسته است که درآن زمان تصویررابشکل عکس وبرای مدت کوتاهی

ثابت نگه میداشته است .اما تصویرهرگزروشن با خطوط جداساز واضح نبوده است.

البته هیچ شرحی در دست نیست که این گمان راثابت کند و نیز دراین سوی کانا ل ،

امکان کارگذاری چنین عدسی نبوده است . مگرآنکه خانه ای نیز در این سوی بوده

باشد .این گمان که ورمیرپرده را به کمک دوربین ثابت کننده کشیده است ، حقا نیت

چندانی نیز نمی تواند داشته باشد،زیرادراین پرده مکان نگاری احتمال چنین استفاده 

ای درآن زمان بس اندک بوده است.اگرهم استفاده ای شده،باید ثبت صحنه وبعدکار

روی آن درکارگاه با انجام تغییرات باشد . تنهامحوبودن خطها و تا ثیرهای نوری بر

قایق می تواند این گمان راقوی کندکه ازدوربین استفاده ای انجام گرفته است.شاید

هم ورمیردرثبت چشم انداز شهرازآن دوربین به عنوان نمونه کارسودجسته باشد.

این گمان تنهادرمقایسه نقشه های جغرافیایی شهروپرده های دیگران ازسده هفدهم

وهجدهم می تواند شکل گرفته باشد.بناهای موجوددراین پرده به رغم کوشش ورمیر

درجابجا کردن به سودترکیب بندی،به روشنی قابل شناسایی اند.درمکان نگاری حدود

سال 1675ازچشم انداز دلفت می توان دید که شهروترکیب بناها به این ترتیب  پرده

ورمیرنیستند ونبوده اند.

قاب این پرده راخودورمیرساخته که هنوزسالم مانده است.رنگ قهوه ای خاک ترکیبی

است ازروغن یاسفیده تخم مرغ،اندکی گچ، سرب، اخراوعنبروکمی رنگ سیاه ازپودر

سنگ.دراستفاده ازاین ترکیب رنگ است که ترکیب بندی خودپرده آمیزه ای ازتاریکی

وروشنایی شده است. نقاش پشت بوم راباموم پوشانده است تا بتواند آنرا بادوام تر و

وسنگین تر ازاندازه ای که به چشم می آید بسازد.زیربخش های روشن ازسپیدسربی

استفاده شده است تاترکیب قابل باورتری بابخشهای تیره بدست دهند.بخشهای تیره روی

زمینه سیاه بارنگ روشن نقاشی شده اند.دربخشهایی که آبی به چشم می آیندازرنگهای

زرد،اخرایی و جلای بی رنگ استفاده زیادی شده تانقش سطح پارچه جلوه چشم نوازی

ازسطح دیوارها را بدست دهند...

قابی که ورمیر برای این پرده نقاشی ساخته

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
فتحی

با سلام - اطلاعات کاملی بود مرسی-زنده باشید